w

Kontrowersyjne świadczenie finansowe wciąż dostępne. Jak działa renta alkoholowa?

„Uzależnienie od alkoholu jest problemem, z którym boryka się wiele społeczeństw, w tym również Polska. Wielu naszych rodaków przegrywa z tym używaniem, jednak niewielu wie, że istnieje możliwość ubiegania się o tzw. rentę alkoholową. Jak to zrobić i ile można na tym zyskać?

Renta alkoholowa jest świadczeniem, które zostało wprowadzone w Polsce na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, konkretnie w artykule 6, ustępie 1, punkcie 5. Dotyczy ona osób, które są ubezpieczone emerytalno-rentowo, prowadzą działalność gospodarczą lub są wspólnikami w spółkach jawnych, komandytowych lub partnerskich. Według prawa, aby ubiegać się o rentę alkoholową, należy być osobą niezdolną do pracy, co musi zostać potwierdzone przez orzeczenie lekarskie. Ponadto, wymagany jest odpowiedni staż ubezpieczenia oraz fakt, że niezdolność do pracy wynika z choroby alkoholowej i powstała w trakcie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej lub w ciągu 18 miesięcy od ich ustania. Ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje orzecznik oraz komisja lekarska. Renta alkoholowa może być przyznana czasowo lub bezterminowo, w zależności od stanu zdrowia osoby ubiegającej się o to świadczenie.

W 2023 roku, po ostatniej nowelizacji z 1 marca, wysokość renty alkoholowej wynosi 1588,44 złotych w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, a 1191,33 złotych w przypadku niezdolności częściowej. Warto jednak pamiętać, że kwota ta może ulec zmianie w przyszłości.

Uzależnienie od alkoholu jest poważnym problemem, który może uniemożliwić podjęcie pracy zarobkowej. Dlatego też istnieje możliwość ubiegania się o rentę alkoholową, która może stanowić wsparcie finansowe dla osób dotkniętych tą chorobą. Należy jednak pamiętać, że jej przyznanie jest uzależnione od spełnienia określonych przesłanek i decyzję o jej przyznaniu podejmuje orzecznik oraz komisja lekarska.” 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Christopher Nolan: 15 mało znanych filmów polecanych przez reżysera

Kontrowersyjna zmiana w bankomatach Euronet! Łatwo o pomyłkę!